joulukuu 18, 2016

Avoin Tampere

Korjataan politiikka

Kaupunkipolitiikasta näkyy tällä hetkellä kansalaisille ainoastaan teatteri, joka syö päätöksenteon uskottavuutta. Kaupunkilaisten osallistamista vaivaa näennäisdemokratiaa ja julkinen koneisto on luotaantyöntävä.

Kaupunkilaiset tulisi ottaa mukaan päätöksentekoon jo asiakokonaisuuksien valmisteluvaiheessa demokratian vahvistamiseksi. Palautteesta tulisi kerätä aina tiivis koonti valtuuston päätöksenteon tueksi. Kaikkien kaupungin asiakirjojen ja päätösten tulisi olla inhimillisellä kielellä luettavissa.

Uudistetan politiikka, ongelma kerrallaan!

Tällä hetkellä kaupunkipolitiikasta näkyy kansalaiselle ainoastaan teatteri, jossa poliitikoilla on improvisaatio-osuuksia, mutta käsikirjoitus on jo valmis. Se jos mikä syö demokratian uskottavuutta.

Ongelma: Valtuustoteatteri

Valtuuston kokous on teatteria ilman yleisöä. Sana “talousarvio” esityslistassa aiheuttaa keskustelun Tampereen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Keskustelu ei kuitenkaan vaikuta Tampereen historiaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Päätökset tehdään oikeasti valtakoalition (kokoomus, SDP, vihreät ja Vasemmistoliitto) ryhmien välisissä neuvotteluissa, puolueiden ryhmäkokouksissa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Todelliset päätöksenteon paikat eivät näy yleisölle.

Suuntaavat lähetekeskustelut
Tuodaan valtuuston kokouksiin lähetekeskustelut, kun jokin suurempi teema on lähdössä valmisteluun. Esimerkkinä vuonna 2017 käynnistyvään keskustorin kehittämiseen liittyen olisi hyvä pitää lähetekeskustelu valtuustossa ja hakea alustavaa suuntaa valmistelulle. Siten voimme keskittyä aidosti päätöksentekoon kokousten päätöskohdissa.


Ongelma: Näennäisdemokratia

Kaupunkilaisten osallistuminen on näennäisdemokratiaa. Kuntademokratian kautta saatavat mielipiteet hukkuvat kohinaan, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta päätöksenteossa. Samalla hukataan suuri määrä tietämystä, jota voisi hyödyntää parhaiden ratkaisujen etsimisessä.

Kaupunkilaisdemokratia
Otetaan kaupunkilaiset mukaan asiakokonaisuuksien valmisteluvaiheessa. Kun jokin asia on tulossa valmisteluun, tarjotaan useita kanavia kertoa mielipiteitä ja jakaa tietämystä liittyen valmisteluun tulevaan aiheeseen. Palautteesta kerätään etenkin laajoissa kysymyksissä tiivis koonti samasta teemasta käytävän valtuuston lähetekeskustelun tueksi ja koontia hyödynnetään myös asian valmistelussa. Mahdollisuuksien mukaan kaupunkilaisten tietämystä kerätään myös valmistelun aikana, jotta löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut!


Ongelma: Virkamieskieli

Päätöksentekoon liittyvät dokumentit ovat todella raskasta luettavaa. Käytetty kieli on vaikeaselkoista, mikä vieraannuttaa ihmisiä osaltaan päätöksenteosta.

Selkeys yhteistyön kautta
Tehdään yhteistyötä avoimen demokratian toimijoiden kanssa ja pyritään löytämään keinoja, joilla olennainen tieto saadaan tiiviiseen, helposti saavutettavaan sekä luettavaan muotoon.


Ongelma: Julkinen koneisto on epäinhimillinen

Missään muualla päätöksenteossa en ole kokenut päätöksentekoa niin puistattavana kuin käsitellessämme toimeentulotuen muutoshakemuksia. Usein on selvästi havaittavissa, että ihminen tarvitsee apua ja avulle on väylät, mutta toimeentulotuki ei ole oikea väylä. Silti sääntöjen ohjaamana henkilö saa meiltä vastauksen: “Hakemus on hylätty.” Se syö uskoa yhteiskunnan toimivuuteen ja heikentää henkilön mahdollisuutta päästä vaikean tilanteen yli.

Toimitaan inhimillisesti
Kun käsittelemme yksittäistä ihmistä koskevia asioita, perustellaan kielteiset päätökset kansankielisesti. Kerrotaan, miksi päätös on sellainen kuin se on. Säännöt täytyy olla, mutta jos niitä ei kerrota, on hyvin vaikea ymmärtää joitakin päätöksiä. Lisäksi pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia reittejä saada apua tilanteeseen, jonka henkilö on kohdannut. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että kaupunki on perustettu ihmisiä varten eikä toisin päin.

Share This: